พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนครราชสีมา

           วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.15 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยมี พลเอกฉัต รชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำฯ) และ นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี เลขานุการกรมฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดย นายสัญชัย  เกตุวรชัย และ ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 15.20 น. เยี่ยมชมกิจกรรมนโยบายของรัฐบาล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2558 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เน็ตประชารัฐ และตลาดชาวบ้าน ณ บ้านหนองขี้เหล็ก ตังบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.