ประชุม KM TEAM สชป.8 ครั้งที่ 2/2560

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม KM TEAM สชป.8 ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม KM Room สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมีทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม กรมชลประทาน การจัดทำแผนการปรับปรุงคู่มือในปี 2560-2562 และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือแก้ไขปัญหาในงานและการรายงานผล รวมทั้งรายงานการใช้องค์ความรู้แก้ไขปัญหางาน
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.