ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference

          ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้กับทุกส่วนราชการ กองพัสดุ กรมชลประทาน จึงได้จัดการประชุมชี้แจงขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร
          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/ฝ่าย โครงการฯ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมประชุม

   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.