โครงการฝึกเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปลูกหญ้าแฝกในงานชลประทาน" รุ่นที่ 3

          วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปลูกหญ้าแฝกในงานชลประทาน “รุ่นที่ 3 โดยคณะวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ได้จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝก สามารถขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปถ่ายทอดส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในเขตชลประทานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.