โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย สำนักงานชลประทานที่ 8

          วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด  ทรัพย์วราภรณ์  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Team สชป.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย โดยมี ทีมนิติกร สชป.8 บรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในการประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัยและการรักษาให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามหลักกฏหมายได้อย่างถูกต้อง ขจัดปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่คดีอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี KM Team สชป.8 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วน/ฝ่าย โครงการฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.