โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN ด้วยสาย Fiber Optic สำนักงานชลประทานที่ 8

          วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสมคิด  ทรัพย์วราภรณ์  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Team สชป.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN ด้วยสาย Fiber Optic โดยมี นายวัชระ  ดางาม หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเครื่องจักรกล บรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับระบบสื่อสารข้อมูลระหว่าง กรมชลประทานสามเสน กรมชลประทานปากเกร็ด และหน่วยงานในเขตให้สามารถติดต่อสื่อสารและ รับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยี Voice Pver IP สำหรับการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระยะไกลด้วยอุปกรณ์ Vdsl และสาย Fiber Optic โดยมี KM Team สชป.8 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วน/ฝ่าย โครงการฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.