ประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference ตามที่ อธช. ได้สั่งการให้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเพื่อพิจารณาการผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำที่สามารถรองรับน้ำได้ และกำหนดทางเลือกรวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ก่อนจะเสนอขอความเห็นชอบการปรับแผนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรับนโยบายแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน จึงได้เชิญสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) มายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.