ประชุมรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.6 และ สชป.8

          วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. พลตรี ธัญญา  เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการประชุมรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในลุ่มน้ำมูล-ชี และแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำในเขต สชป.6 และ สชป.8 โดยมี นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข ผส.ชป.6 นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์ ผจบ.ชป.6 นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.