ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2560

          วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2560 รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของน้ำในเขื่อนลำตะคอง สถานการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มปี 2561 รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองปี 2560 และแผนปี 2561 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/2561 แผนการส่งน้ำเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ของเขื่อนลำตะคอง รวมทั้งแนะนำระบบเตือนภัยแหล่งน้ำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนจากฐานข้อมูลสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8, นายโสภิญญา  เกิดสกุล ผคบ.ลำตะคอง รวมถึงคณะกรรมการ, คณะกรรมการที่ปรึกษา JMC เขื่อนลำตะคองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.