โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันพุธที่ 20 - วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอธิวัฒน์  โยอาศรี ผอ.ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน และทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7 และสำนักสำนักชลประทานที่ 8 การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   


          

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.