ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

          วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์  หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้ง/น้ำท่วม ผลการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) สร้างความเข้าใจโครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) และ โครงการนำร่อง ตามโครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8, นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8, นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8, นายอำเภอ, เกษตรอำเภอ, เกษตรตำบล, นายกเทศบาล, นายก อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.