โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้างบัญชีสินทรัพย์

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้างบัญชีสินทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางเนาวรัตน์  สุวรรณโณ หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ที่ 1 กองพัสดุ กรมชลประทาน และทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 การจัดอบรมในครั้งนี้เนื่องจากมีบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 1,459 รายการ จำนวนเงิน 14,645,407,600.44 บาท เป็นยอดสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560 มีผลให้รายงานการเงินแสดงยอดบัญชีสินทรัพย์สุทธิ และบัญชีค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 จึงได้จัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการล้างบัญชีสินทรัพย์ให้ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กองพัสดุกำหนด
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.