ประชุมวางแผนเพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมวางแผนเพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามเป้าหมายที่กรมชลประทานกำหนดไว้ โดยมี ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.