รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อน...
ประชุมเร่งรัดติดตามงานโคร...


กิจกรรม

          วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ สำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี 2562 โดยในเวลา 13.30 น. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกฤษณ์  วิไลกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง และ นายจตุวรุฒ  กันแสง ผู้อำนวยการสวนเครื่องจักรกล ได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาให้กับข้าราชการรุ่นหลังได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           เวลา 15.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           เวลา 17.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารเย็นและร่วมกิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องแกรนบอลลรูม ชั้น 3 โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมี นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายสุนัย  กล่ำมอญ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นางเสาวนีย์  ปักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา นายคำรณ  เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง นายสมศักดิ์  ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ และนายประภาส  สมานทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง เข้าร่วมงาน โดยสภากาแฟในครั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา     

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.